Kontego banner

Юридически услуги

 • помощ при избора на най-удачна правна форма;
 • изготвяне на всички необходими документи за първоначална регистрация на търговски дружества   и  подаването им   в Агенция по вписванията;
 • изготвяне на всички необходими документи за  пререгистрация на търговски дружества  и  подаването им   в Агенция по вписванията;
 • регистрация на фирми
-  регистрация на ЕТ, 
-  регистрация на ООД или ЕООД, 
-  регистрация на AД или ЕАД; 
 • заличаване на фирми
-  заличаване на ЕТ,
-  заличаване на ООД;
 • обявяване на дружеството в ликвидация; 
 • обявяване на Покана до кредиторите; 
 • заличаване на търговеца; 
 • обявяване на ГФО в Търговски регистър към Агенция по вписванията и изготвяне на Протоколи на общо събрание:
 • обявяване на ГФО на ЕТ,
 • обявяване на ГФО на ООД;
 • вадене на актуално състояние от Търговския регистър към Агенция по вписванията за търговски дружества;
 • вписване на промени в обстоятелствата на дружества
-  вписване на промяна по партидата на ЕТ, 
-  вписване на промяна по партидата на ООД, 
- вписване на промяна в капитала на ООД; 
 • изготвяне на всички необходими документи включително пълномощно;
 • подаване на документи;
 • съдействие за заверка при нотариус;
 • съдействие при откриване на набирателна или разплащателна сметка;
 • изготвяне на всички видове договори;
 • участие и/или представителство при водене на преговори;
 • съдействие за постигане на извънсъдебни спогодби при търговски спорове;
 • представителство пред граждански и арбитражни съдилища по търговски и данъчни дела;
 • изготвяне на необходимите документи  при събиране на вземания от неизправни длъжници;
 •  защита от кредитори и обявяване на несъстоятелност;
 • изготвяне на необходимите документи  при продажба, вливане, сливане или разделяне на предприятия;
 • консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и други активи.