Kontego banner

Финансов анализ

Финансовият анализ се базира на информацията, съдържаща се в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за паричния поток на едно търговско дружество. Нашата задача е да изчислим и да представим  финансовите показатели, което да Ви даде една реална представа за настоящото състояние на управляваното от Вас търговско дружество и неговата позиция спрямо конкуренцията.