Kontego banner

Търговско право 

Търговец е всяко лице, което се е вписало като такъв в търговския регистър или извършва търговски сделки.
Едноличните търговци по българския закон са физически лица, които са заявили, че ще действат като търговци и отговарят с цялото си имущество за осъществяваната от тях търговска дейност.
Търговските дружества по българския закон могат да бъдат събирателни, командитни, акционерни и дружества с ограничена отговорност.
 
В областта на търговското право:
 
 • Консултации по търговско право
 • Водене на съдебни дела в областта на търговското право, включително несъстоятелност
 • Търговски договори - консултации и изготвяне
 • Констултации при избор на правна форма
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества 
 • Търговско представителство
 • Участия в търговски преговори
 • Сделки с търговски предприятия 
 • Правни консултации по търговски сделки 
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози 
 • Правни анализи по приватизационни сделки 
 • Изготвяне на тръжна документация 
 • Прехвърляне на дялове на търговски дружества 
 • Изготвяне на договори за управление и контрол 
 • Консултации при водене на преговори и извършване на търговски сделки 
 • Консултации и правно съдействие за събирането на дългове 
 • Консултации на длъжници, кредитори, собственици и други засегнати страни по преструктуриране на предприятия
 • Представителство на кредиторите
 • Производства по несъстоятелност и ликвидации 
 • Вноски в капитала на търговско дружество 
 • Преобразуване на търговско дружество 
 • Правни анализи на предприятия
 • Преговори и подготовка на приватизационни договори
 • Защита на инвестициите
 • Защита на кредиторите 
 • Обезпечителни процедури
 • Обединения на търговци 
 • Правни анализи и консултации по сливания, вливания и придобивания
 • Договори за продажба на участия в предприятия
 • Защита на конкуренцията 
 • Нелоялна конкуренция 
 • Чуждестранни инвестиции 
 • Обезпечения и поръчителство 
 • Търговски залог 
 • Търговски регистър 
 • Прокурист 
 • Търговски пълномощник 
 • Търговски посредник 
 • Търговски предствител 
 • Търговска тайна 
 • Комисионен договор 
 • Спедиционен договор 
 • Договор за превоз 
 • Запис на заповед 
 • Менителници 
 • Лицензионен договор 
 • Несъстоятелност 
 • Продажба на вещи и вещни права 
 • Извънсъдебни споразумения 
 • Възстановяване на права на длъжника