Kontego banner

Трудово право 

Трудовото право обхваща въпросите свързани с трудовоправните взаимоотношения. 
Трудовият договор е от водещо значение в трудовото право. С трудовият договор определено лице се наема да осъществява определени трудови функции и се ангажира да спазва установената трудова дисциплина и носи дисциплинарна, а в някои случи и имуществена отговорност за дисциплинарни нарушения.
Работодателят се задължава да осигурява безопасни и здравословни условия на труд, да дава ясни указания, да изплаща в срок трудовото възнаграждение, да отчита и превежда полагащите се социални и здравни осигуровки. Трудовото право определя минимални размери на трудовите възнаграждения, почивките, отпуските, ангажиментите при трудови злополуки, майчинство, заболявания и т.н.
 
В областта на трудовото право:
 
 1. Консултации по трудовоправни въпроси 
 2. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и длъжностни характеристики 
 3. Договори за управление
 4. Консултации при сключване на колективни трудови договори 
 5. Процесуално представителство при трудови дела за обезщетение при уволнение или съкращение 
 6. Консултации и изготвяне трудова документация 
 7. Консултации при уволнение или съкращаване на персонал 
 8. Правна помощ при колективни трудови спорове 
 9. Изготвяне на искове за неправилно прекратен трудов договор или за неизплатено трудово възнаграждение 
 10. Консултации за оспорване на неправомерни дисциплинарни наказания 
 11. Кодекс на труда 
 12. Право на сдружаване на работодателите 
 13. Изменение на трудово правоотношение 
 14. Ползване на отпуски 
 15. Трудова дисциплина 
 16. Дисциплинарна отговорност 
 17. Имуществена отговорност на работодателя 
 18. Имуществена отговорност на работника 
 19. Здравословни и безопасни условия на труд 
 20. Основания за прекратяване на трудов договор 
 21. Защита срещу незаконно уволнение 
 22. Трудови спорове 
 23. Трудова книжка 
 24. Безработица 
 25. Трудов стаж