Kontego banner

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения и подаване на необходимата информация  в НАП;
 • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6 за дължимите осигурителни вноски;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници  на фирмата и подаване в НОИ;
 • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
 • Изготвяне рекапитулации, ведомости и  сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на физически лица;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне удостоверения, служебни бележки за дохода, УП-1,  УП-2, УП-3 и др. за персонала;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Регистриране на назначените и прекратените трудови договори по Интернет чрез електронен подпис;
 • Изготвяне и подаване на справки , декларации и други подобни  документи пред НАП, НОИ, НСИ И БНБ.