Kontego banner

Счетоводно обслужване

 
 • Изготвяне на счетоводна политика и  индивидуален сметкоплан, съобразен с дейността на търговското дружество;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по ЗДДС;
 • Подготвяне и подаване на документи за  дерегистрация по ЗДДС;
 • Регистрация на фискални устройства в ТД на НАП;
 • Текуща обработка на първичните и вторичните счетоводни документи - проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводна информация на хартиен и електронен носител;
 • текущо, месечно и тримесечно осчетоводяване на счетоводните документи и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
 • Контрол на съответствията на първичните и вторичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, който  дава  възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Поддържане на регистри съобразно нуждите на  управителите на търговските дружества;
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково - материалните запаси; 
 • Водене на складови наличности;
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации, изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване по електронен път към  НАП на дневник за покупките, дневник за продажбите и справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;
 • Изготвяне на вторични счетоводни документи;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации  и подаването им в НАП;
 • Изготвяне на счетоводни справки  както за нуждите на клиента, така и за нуждите на данъчните институции;
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиентите;
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиентите;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина  и изготвяне на авансов отчет;
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и други.  на търговските дружества; 
 • Интернет банкиране;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задълженията;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления  при провеждане на проверки, ревизии;
 • Комуникация и представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ и др.;
 • Информиране на клиента за спазване на сроковете касаещи НАП и НОИ;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата;
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг;
 • Изготвяне на месечни и тримесечни статистически справки към НСИ;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни финансови отчети  за дейността съгласно приложимите Национални и Международни стандарти и подаването им в НСИ;
 • Подаване на ГФО НА  търговските дружества в агенция по вписванията;
 • Подготовка на необходимите документи  за издаване на удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията;
 • Подготовка на необходимите документи  за издаване на удостоверение за липса или наличие на данъчни задължения от НАП;
 • Взимане на документи от обекта на клиента при предварително уговорено удобно време за него;
 • Изготвяне на данъчна декларация на български и английски език;
 • Изготвяне на годишни данаъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ И чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП;
 • Изготвяне на отчети на български и английски език;
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри;
 • Ежедневен счетоводен контрол.