Kontego banner

Семейно право 

Семейното право регламентира правата и задълженията в семейните отношения - брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство.
Семейното право урежда правоотношения възникнали във връзка със сключване на брак, родства, осиновяване, настойничество и попечителство.
Семейното право обхваща съпружеските права и задължения, правата и задълженията между родители и деца, правата и задълженията по страните на осиновителния акт, правата и задълженията по семейноправно отношение за издръжка.
Сключването на бракът може да бъде при законов режим на общност, законов режим на разделност или договорен режим (чрез брачен договор).
Вариантите за развод са по взаимно съгласие (без съдът да се произнася за евентуалната вина) и разводи по исков ред (вината е определяща). При развод се уточняват имуществените отношения, родителските права, издръжка и други.
Произходът и осиновяването също се обхващат от семейното право. Произходът е биологична връзка между две лица, при която едното е баща или майка. Ако произходът е неизвестен може да се установи по исков ред или чрез припознаване от страна на предполагаемия родител. 
Осиновяването позволява отглеждане на дете без съществуването на биологична връзка.
 
В областта на семейносто право:
 
 • Консултации по семейноправни въпроси 
 • Сключване на брак 
 • Консултации и изготвяне на брачни договори 
 • Имуществени отношения между съпрузите 
 • Разводи по взаимно съгласие или по исков ред 
 • Искове за издръжка и за родителски права 
 • Съдействие при осиновяване 
 • Настойничество и попечителство 
 • Издръжка на деца от родителите им 
 • Ограничение на родителски права 
 • Лишаване от родителски права 
 • Изменение и отпадане на издръжка 
 • Предположение за бащинство от съпруга 
 • Припознаване 
 • Родство 
 • Правно съдействие за установяване на произход 
 • Консултации при домашно насилие