Kontego banner

Процесуално право 

Гражданският процес е свързан със спорове между гражданите и техните организации. 
Граждански производства са брачните, търговските, обезпечителните, колективните, заповедните и други. 
Административният процес е свързан със спорове, при които страна е държавата чрез своите институции. 
Наказателният процес е свързан с търсене на наказателна отговорност от лица уличени в извършване на престъпление. 
Охранителните производства се извършват с цел да бъдат установени определени факти и обстоятелства. 
При изпълнително производство волята на компетентния орган се реализира включително и чрез принуда.
За определени правни спорове страните могат да се споразумеят чрез извънсъдебен способ. 
 
В областта на процесуалното право:
 
  • Процесуално представителство 
  • Правна помощ при административни процедури и дела 
  • Правна защита при досъдебни производства и наказателни дела 
  • Правна помощ при делби, колективни искове, брачни производства и др. 
  • Водене на арбитражни процедури 
  • Събиране на вземания чрез изпълнителни производства