Kontego banner

Осигурително право 

Осигурителното право обхваща въпросите свързани с осигурителната система, възможностите за обезщетяване или издръжка при общо или професионално заболяване, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, намалена или загубена работоспособност, безработицата и т.н.
В осигурителните правоотношения участват осигурителния орган, осигурителят и осигуряваното лице. 
Осигурител при трудово правоотношение е работодателя, при служебно правоотношение е държавата, а при граждански договор е възложителя. 
Осигурителят се ангажира с внасяне на дължимите осигурителни вноски за осигуреното лице. 
Упражняващите свободни професии,еднолични търговци, управители на търговски дружества, земеделски производители и други лицата се самоосигуряват и превеждат самостоятелно дължимите осигурителни вноски.
 
В областта на осигурителното право:
 
 • Обезщетения при бременност, майчинство и отглеждане на дете 
 • Обезщетения при общо заболяване, инвалидност и смърт 
 • Обезщетения при трудова злополука и професионално заболяване 
 • Обезщетение при безработица 
 • Юридически консултации при пенсиониране 
 • Осигурителен доход 
 • Осигурителен стаж 
 • Осигурителни вноски 
 • Инвалидност 
 • Неработоспособност 
 • Старост 
 • Смърт 
 • Неработоспособност 
 • Пенсия 
 • Наследствена пенсия 
 • Пенсионно производство 
 • Спорове по пенсионно осигуряване 
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване 
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване