Kontego banner

Облигационно право 

Облигационното право обхваща договорните отношения и свързаните с договора права и задължения.
Договорът е споразумение между две или повече страни, с които се определят отношенията между страните.
В случай, че договорно задължение не бъде изпълнено в съответствие с договореното, възниква правото да се търси обезщетение.
Облигационното право урежда размерите на отговорността и условията за освобождаване от отговорност – например при възражение за неизпълнен договор, прихващане, погасяване по давност, опрощаване и т.н.
За допълнителна гаранция може да се договори обезпечаване на сделката със залог, ипотека или поръчителство.
По отношение на вземанията съществуват правни възможности за прехвърляне на вземания (цесия), встъпване или заместване в дълг, заместване на един с друг дълг (новация).
Договорните отношения могат да бъдат регламентирани с различни форми на договори в зависимост от типа на сделката:
Договора за покупко-продажбата е двустранно споразумение - едната страна се задължава да предостави определена вещ, а другата се задължава да заплати уговорената цена. 
Други двустранни договори са договорите за наем, за заем, за влог, за изработка, поръчка и други. 
Дарението е едностранен договор, при който задължението се изпълнява от дарителя. 
Дружествените договори са многостранни - при тях две или повече лица се съгласяват съвместно да преследват определена цел. 
Законът дава неограничена възможност за сключване на споразумения под формата на договори, стига да не се нарушава закона и добрите нрави.
 
В областта на облигационното право:
 
 • Прехвърляне на вещни права върху движими и недвижими вещи 
 • Сключване на договори 
 • Преддоговорни отношения и предварителен договор 
 • Юридически консултации при прехвърляне на собственост и дарения 
 • Обезщетяване на вреди от неправомерни действия 
 • Юридически консултации и изготвяне на договори 
 • Искове за неоснователно обогатяване или непозволено увреждане 
 • Налагане на обезпечения за вземания 
 • Възражения за давност и за неизпълнен договор 
 • Прехвърляне на вземания, встъпване или заместване в дълг 
 • Искове свързани с неизпълнени договорни задължения 
 • Вина на длъжника 
 • Разваляне на договори поради неизпълнение 
 • Прихващане на насрещни дългове 
 • Поръчителство 
 • Залог 
 • Ипотека 
 • Продажба на наследство 
 • Замяна 
 • Договор за гледане и издръжка 
 • Дарение 
 • Изработка 
 • Поръчка 
 • Влог 
 • Аренда 
 • Заем 
 • Спогодби 
 • Непозволено увреждане 
 • Отменителни искове