Kontego banner

Наказателно право 

Правни норми, регулиращи обществените отношения свързани с извършвани на престъпления. Целта е да се защити интереса обществото, като при нарушения се търсени на наказателна отговорност от извършителя на престъплението.
Наказателното право урежда отношенията между държавата и извършителите на престъпления. Престъплението се счита за най-тежкото посегателство срещу установения ред – може да бъде действие или бездействие, да е извършено умишлено или поради непредпазливост. 
Различават се престъпления против мира и човечеството, против държавността, против личността, здравето и достойнството, против собствеността, против стопанството, данъчната и финансова система, против правосъдието, военни, компютърни престъпления и други. 
Освен престъпленията от общ характер, които засягат обществото като цяло, различаваме и престъпления от частен характер, които се преследват само по тъжба на пострадалия.
Напр. посегателство, засегнато чувство за чест и достойнство и др.
Наказанието е ограничаване на правата на осъдения с цел да бъде поправен и приучен към общественополезен живот. Наказанията могат да бъдат доживотен затвор без замяна или доживотен затвор, лишаване от свобода с определена продължителност, поправителен труд, конфискация на имущество, глоба, лишаване от права, обществено порицание.
 
В областта на наказателното право:
 
 • Правна защита при дознанието, следствието и прокуратурата 
 • Правна защита при привличане като обвиняем в досъдебното производство 
 • Правна защита при привличане като подсъдим в наказателното производство 
 • Правна помощ при предявяване на тъжби срещу престъпления от частен характер 
 • Правна помощ при гражданско обвинение за престъпления от общ характер 
 • Предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство 
 • Юридическа помощ за изготвяне на молби за помилване и предсрочно освобождаване 
 • Юридическо съдействие при водене на производство за съдебна реабилитация 
 • Правна защита при повдигнато обвинение за извършване на престъпление 
 • Защита на правата при налагане на мярка за неотклонение 
 • Споразумения за приключване на наказателни дела 
 • Наказателна отговорност 
 • Давност, амнистия и реабилитация 
 • Кражба, грабеж, длъжностно присвояване 
 • Престъпление по служба 
 • Пасивен и активен подкуп 
 • Измами 
 • Престъпления против реда 
 • Прокурор 
 • Пострадал 
 • Частен обвинител 
 • Частен тъжител 
 • Обвиняем 
 • Защитник 
 • Граждански ищец 
 • Граждански ответник 
 • Свидетел 
 • Защита на свидетел 
 • Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство 
 • Оглед, претърсване, изземване 
 • Разпит на свидетел 
 • Очна ставка 
 • Експертиза, следствен експеримент, разпознаване 
 • Досъдебно производство 
 • Извършване на разследване 
 • Съдебно производство 
 • Изменение на обвинението в съдебното производство 
 • Постановяване на присъда 
 • Прекратяване на наказателното производство със споразумение 
 • Трансфер на осъдени лица