Kontego banner

Международно право 

Международното право урежда международните отношения на суверенните държави.
Източници на международното право са сключените конвенции и двустранни договори на база признатите в международната общност принципи на правото и международните обичаи.
Международното частно право е особен дял от международното право, който урежда правоотношенията между граждани или техни организации, когато съществува международен елемент. 
 
В областта на международното право:
 
 • Представителство пред международни съдилища и арбитраж 
 • Консултации и съдействие за предоставяне убежище и статут на бежанец 
 • Правно консултиране на международни търговски дейности 
 • Участия в преговори с чуждестранни лица 
 • Консултации при сключване на смесени бракове 
 • Международно двойно данъчно облагане 
 • Способи за избягването на двойното данъчно облагане 
 • Уреждане на спорни въпроси 
 • Консултации и изготвяне на международни договори 
 • Задължителни актове на международните организации 
 • Международни спорове 
 • Международен арбитраж 
 • Международен съд 
 • Международни организации