Kontego banner

Конституционно право 

Конституцията е върховен нормативен акт, с който дефинират основните поставки за организация на правовия ред и устройството на държавната власт.
Конституцията дефинира основните човешки и граждански права:
- лични – право на живот, на здравословна среда, на достойнство, на свободно развитие, на свободна мисъл и убеждения.
- политически – право на сдружаване в политически организации, на участие в избори и в управлението на държавата
- социално-икономически – право на труд, на достъп до блага, на осигурен жизнен минимум. 
 
В областта на конституционното право:
 
 • Консултации за придобиване, загубване или отказ от гражданство 
 • Конституционна основа на статуса на чужденците и лицата без гражданство 
 • Правни консултации и съдействие за учредяване на политически партии и организации 
 • Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба 
 • Правен анализ и консултации свързани с обявяване на противоконституционни нормативни актове 
 • Основни човешки права и свободи 
 • Политически права и свободи 
 • Социално-икономически права 
 • Конституционни принципи 
 • Пряко осъществяване на държавна власт 
 • Конституционен съд 
 • Върховен административен съд 
 • Върховен касационен съд 
 • Прокуратура 
 • Висш съдебен съвет 
 • Форми на участие на гражданите в управлението на общината 
 • Контрол за конституционносъобразност на законите