Kontego banner

Данъчни консултации

  • данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на финансите, счетоводното, трудовото, социалното, осигурителното и данъчно законодателство; 
  • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури; 
  • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество; 
  • консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им; 
  • консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси; 
  • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на  декларации и други изисквани отчетни форми; 
  • Нашите  адвокати ще Ви представляват в хода на административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове на органите на НАП, включително и процесуално представителство пред компетентния съд.