Kontego banner

Гражданско право 

Гражданското право урежда статута на гражданите и техните организации. Гражданството представлява правната връзка между лицето и държавата. Лицата могат да имат двойно гражданство, да нямат гражданство и да бъдат със статут на бежанци. 
Организации на хората или обединения могат да формират юридически лица. 
Гражданското дружество е такова обединение, което не притежава своя самостоятелна правосубектност, но регламентира чрез споразумение извършването на обща дейност. 
Кооперацията е обединение със самостоятелна правосубектност и с определена цел, напр. жилищна или производствената кооперация. 
Граждански обединения са и неправителствените организации с идеална или нестопанска цел, например фондации или сдружения, които целят реализирането на определена нематериална кауза. 
Законово представителство е налице при представяне на лица нямащи право да осъществяват лично определени действия.
Например представителство от родители или настойници на непълнолетни, представителство на лица с частично или пълно запрещение, представителство на безвестно отсъстващи лица. 
При договорното представителство се упълномощава друго лице да извърши определени дейности, напр. упълномощаване на адвокат за процесуален представител.
 
В областта на гражданското право:
 
 • Консултации и правна защита по гражданско-правни въпроси 
 • Изготвяне на пълномощни, удостоверения и покани 
 • Юридически лица с нестопанска цел 
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел 
 • Жилищни кооперации 
 • Процесуално представителство по гражданско-правни въпроси 
 • Обявяване на безвестно изчезване или смърт 
 • Поставяне под частично или пълно запрещение 
 • Изготвяне на договори за граждански дружества 
 • Изготвяне на възражения 
 • Акт за гражданско състояние