Kontego banner

Вещно право 

Вещното право урежда имуществените отношения между лица във връзка с притежаването и ползването на определени вещи. 
Вещно право включва следните видове права:
 
1. Право на собственост – представлява правото на определено лице да ползва и да се разпорежда с дадена вещ. Освен еднолична собственост има и съсобственост – когато няколко лица притежават дялове от дадена вещ. Пример за съсобственост е етажната собственост в сграда с няколко обособени имота или съпружеската имуществена общност. При определени условия съсобствеността може да се прекрати чрез доброволна или съдебна делба.
2. Право на ползване – представлява правото да се използват определени вещи или вещ и да се получават добивите от тях, без да се променят съществено.
3. Сервитутни права - най-често срещан пример е правото на преминаване (напр. за прокарване на водопровод).
4. Право на надстрояване и пристрояване - възмножност за надстрояване или пристрояване на съществуваща сграда и придобиване на собственост на надстроеното или пристроеното
 
Всички тези вещни права са абсолютни, както правото на собственост. Ограничени са само по отношение правото на собственост, от което те произлизат.
 
В областта на вещното право:
 
 • Консултации по вещно право
 • Водене на съдебни дела по вещно право
 • Правоно проучване на имот
 • Участие в преговори
 • Нотариални процедури
 • Учредяване на право на строеж 
 • Установяване на собственост 
 • Придобиване на право на собственост 
 • Етажната собственост 
 • Иск за определяне граници на имот 
 • Договори за жилищни кооперации 
 • Правни консултации при управлението на имоти 
 • Правни консултации при сделки с недвижими имоти 
 • Изготвяне на договори 
 • Придобиване по давност 
 • Придобиване на намерена вещ 
 • Управление на етажната собственост 
 • Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове 
 • Обезщетение при очуждаване 
 • Обезщетение при отпадане на отчуждаване 
 • Придобиване на право на собственост и вещни права от чужденци 
 • Право на надстрояване или пристрояване 
 • Право на ползване 
 • Право на преминаване 
 • Сервитутни права 
 • Разрешение за строителство 
 • Държавна и общинска собственост 
 • Установяване и оспорване право на собственост
 • Искове за възстановяване на владение
 • Изгубване или отказ от право на собственост 
 • Защита на правото на собственост 
 • Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот 
 • Разрешение за ползване 
 • Актове за недвижими имоти 
 • Констативни актове 
 • Придобиване по приращение 
 • Преработване и присъединяване 
 • Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове 
 • Застрояване на населени места 
 • Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда
 • Делба