Kontego banner

Банково право 

Банковото право представляват съвкупност от правни норми регламентиращи отношенията възникващи във връзка с осъществяването на банкова дейност. 
Банковото право се определя от като част от финансовото право и се регламентира от Закона за Българската Народна Банка и Закона за кредитните институции. Банковото право регламентира дейността на БНБ, банковият надзор, получаване и отнемане на лицензи, банковата несъстоятелност и т.н.
Банковото право обхваща и търговски сделки, които са уредени от търговския закон.
 
В областта на банковото право:
 
  • Банкови учредителни документи 
  • Вътрешни документи и правила 
  • Консултации за създаване на нови банкови продукти 
  • Договори за кредити и депозити 
  • Банкови гаранционни сделки 
  • Инвестиционно посредничество 
  • Договори за факторинг 
  • Фючърси и опции 
  • Събиране на вземания 
  • Представителство