Kontego banner

Полезно

Срокове за съхраняване на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични задължения -  по давност;
 
Срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични вземания -  по давност;
 
Ведомости за заплати:
 
  • срок - 50 години (правно основание - чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК);
 
Счетоводни регистри и финансови отчети: 
 
  • срок - 10 години (правно основание - чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК);
 
Документи за данъчно-осигурителен контрол:
 
  • срок - до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи (правно основание - чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК); 
 
Документи за финансов одит: 
  • срок - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата (правно основание - чл. 42 ЗСч);
 
Всички останали носители:
  • срок - 3 години / 5 години (правно основание - чл. 42 ЗСч / чл. 38 ДОПК);
 
Данъчни документи, издавани по реда на ЗДДС: 
  • срок - до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи (правно основание - чл. 121, ал. 1 ЗДДС); 
 
Погасяване на публични вземания по давност:
  • срок - публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок / с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено (правно основание - чл. 171, ал. 1 ДОПК / чл.171, ал.2 ДОПК);
 
Погасяване на вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях:
  • срок - с изтичане на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася / С изтичане на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от прекъсването на давността (правно основание - чл. 115, ал. 1 КСО).