Kontego banner
1. Държавен вестник http://dv.parliament.bg Държавен вестник
2. Aгенция по вписванията http://www.brra.bg Aгенция по вписванията
3. Правителство на Република България http://www.government.bg Правителство на Република България
4. Единен  портал за достъп до електронни административни услуги   http:// www.egov.bg Единен  портал за достъп до електронни административни услуги  
5. Портал за обществени консултации на Министерския съвет http://www.strategy.bg Портал за обществени консултации на Министерския съвет
6. Министерство на финансите http://www.minfin.bg Министерство на финансите
7. Министерство на икономика, енергетика и туризъм http://www.mi.government.bg Министерство на икономика, енергетика и туризъм
8. Министерство на правосъдието http://www.justice.government.bg Министерство на правосъдието
9. Министерство на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg Министерство на труда и социалната политика
10. Народно събрание http://www.parliament.bg Народно събрание
11. Патентно ведомство http://www.bpo.bg  Патентно ведомство
12. Българска народна банка http://bnb.bg Българска народна банка
13. Комисията за регулиране на съобщенията http://www.crc.bg Комисията за регулиране на съобщенията