Kontego banner

Корпоративно облагане

Основните аспекти на корпоративното облагане в Република България са посочени в:
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).
 
Основни ставки при корпоративното облагане:
 
Корпоративен данък  10% 
Данък дивиденти и ликвидационни дялове 5%
Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица 10%
Данък върху разходите 10%
 
С данък удържан при източника  се облагат:
доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
доходи на чуждестранни лица.
 
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
представителните разходи, свързани с дейността;
социалните разходи;
предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол;
разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност;
 
Срокове
Годишна данъчна декларация подава се до 31 март, всяка година
Корпоративен данък внася се до 31 март, всяка година
Годишни финансови отчети публикуват се в Търговския регистър до 30 юни, всяка година
Авансов корпоративен данък внася се до 15 число на месеца, за който се отнася
Данък удържан при източника внася се до края на месеца, следващ месеца през който е взето решението или изплатено възнаграждението
Данък върху разходите внася се до 15 число на следващия месец
 
Избягване на двойното данъчно облагане
България има действащи Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с близо 70 държави, като тези спогодби са базирани на Модела на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие.
 Процедурата за прилагане на СИДДО, считано от 15.02.2011г. предвижда: 
когато платец начислява на чуждестранно лице доходи, подлежащи на облагане с данък при източника, с общ размер до 500 000 лв. на годишна база, искане за прилагане на СИДДО до НАП не се подава, а получателят на дохода следва да предостави на платеца:
удостоверение, че е местно лице на другата държава по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година, през която е реализиран дохода;
декларация, че е действителен получател на дохода;
декларация, че не разполага с място на стопанска дейност в Република България;
За конкретни въпроси по прилагането на СИДДО,  можете да се свържете с дирекция „СИДДО” на НАП на следните телефони:
00359 2 9859 3061
00359 2 9859 3071
+ 359 2 9859 3173.
Данък добавена стойност 20%
Данък добавена стойност при туристически услуги  9%
 
Ново учредените дружества в България не се регистрират автоматично по ЗДДС. Има два основни начини на регистрация по ЗДДС – доброволна или задължителна. Вие може да регистрирате вашата фирма по ЗДДС по всяко време и при какъвто и де е оборот доброволно. 
Задължителна регистрация се прилага когато:
Вашата компания достигне оборот от 50 000 лв. реализиран от последните 12 месеца;
При достигане на прага от 70 000 лв. при ВОД и дистанционни продажби извършвани в България.
ДДС в България се начислява и заплаща при: 
продажба на стоки;
 доставка на услуги;
 при внос. 
 
Приходи от финансови услуги като застраховки или банкови услуги не се облагата с ДДС.
 
Срокове за:
подаване на ДДС справка-декларация до 14 число на месеца, за предходния
внасяне на ДДС до 14 число на месеца, за предходния
Закъсненията в подаване на месечните ДДС справки-декларации, както и закъснения в плащането на начисленото ДДС са предмет на сериозни санкции от страна НАП!
Данък при договори за наем 
От 1 януари 2011г. има изменения в ЗДДФЛ, съгласно които, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
 
Данъци върху недвижимите имоти 
 
Данък сгради в България е годишен данък и се дължи в началото на годината. Този данък обикновено се заплаща заедно с „такса за битови отпадъци”. Този данък и такса могат да бъдат платена и на вноски през годината. Когато данъкът върху недвижимите имоти се  плати от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5% само за данък сгради.
Размерът на горните данъци се определя от съответната община където се намира имота. Общинският съвет определя с наредбата размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.