Kontego banner

Данъчно облагане на физически лица

Облагането на доходите на физическите лица се урежда то  Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Разпоредбите на този закон се прилагат  за еднолични търговци, oбект на облагане  са доходите  както на местни така и чуждестранни физически лица.
За местни лица по нашето законодателство се считат, без оглед на тяхното гражданство, лицата които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 365-дневен период.
 
В зависимост от източника видовете доходи по ЗДДФЛ са:
 
 • доходи от трудови правоотношения;
 • доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • доходи от друга стопанска дейност;
 • доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • доходи от прехвърляне на права или имущество.
 
Размер на данъка
 
 • Данък върху доходите от трудови правоотношения – 10%
 • Данък върху доходи от дивиденти и ликвидационни дялове –  5%

 

Срокове

Годишна данъчна декларация се подава  до 30април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Внасяне на данъка е до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

 
Осигурителни вноски в държавно обществено осигуряване
 
Общият  процент за осигуровки, които плащат работодателя и работника е около 31% върху брутната заплата на работника. Тези данъци и такси покриват налозите за нетрудоспособност, болест, майчинство, безработица и пенсионно осигуряване. Съгласно българското законодателство социалните осигуровки се заплащат задължително. Те сe начисляват върху брутния доход на всеки един работник или служител.
За самонаетите лица е задължително да се осигуряват за: нетрудоспособност, общо заболяване и пенсия.
Осигурителните вноски за лица родени преди 1960г. и след 1959г. са разпределени по следните фондове:
 • фонд „Пенсии”;
 • фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване”;
 • фонд „Общо заболяване и майчинство”;
 • фонд „Безработица”;
 • фонд „Трудова злополука и професионална болест”;
 • Здравно осигуряване.
 
Необлагаеми доходи са:
 
 • доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
 • доходите от продажба или замяна на движимо имущество;
 • доходите от разпореждане с финансови инструменти;
 • разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;
 • доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
 • доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина;
 • доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия;
 • доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;
 • застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;
 • стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина и др.
 
Други лимити установени в Република България 
 
 • Минимална работна заплата 310.00лв.
 • Минимален осигурителен доход се определя от Националния класификатор на професиите и длъжностите.  Различен е за различните видове бизнес, като това зависи от основния предмет на дейност на една компания. 
 • Максимален осигурителен доход 2 200.00лв
 
Обезщетения при майчинство
 
Обезщетението е в размер на 90% от осигурителния доход от последните 18 месеца преди да излезете в отпуск по майчинство. Продължителността на майчинството  е 410 дни, от които 45 дни могат да се ползват преди раждането.
След първите 410 дни обезщетението става 240 лв. на месец докато детето навърши 2 години. След навършване на 2 години на детето майката има право на допълнителен отпуск от една календарна година през което време обезщетение не се изплаща. Обезщетенията се изплащат от Националния осигурителен институт.